Algemene voorwaarden SETHONE Cateraars

1. Algemeen
1.1. In deze voorwaarden wordt verstaand onder:
a. SETHONE: SETHONE Cateraars, de gebruiker van de deze voorwaarden. Contactgegevens: Hoofdstraat 19a, 6671 CB Zetten, telefoon: 0488-427536, e-mail: info@sethonecateraars.nl, kvk-nummer: 66942861;
b. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die overeenkomst aangaat;
c. Overeenkomst: de overeenkomst tussen SETHONE en de klant;
d. Schriftelijk: zowel schriftelijk in de letterlijke zin als door middel van een elektronisch communicatiemiddel, bijv. e-mail of WhatsApp.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke huidige en toekomstige offerte van SETHONE en op elke huidige en toekomstige overeenkomst tussen SETHONE en de Klant.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de Klant, voor de uitvoering waarvan door SETHONE derden dienen te worden betrokken.
2.3 Naast deze algemene voorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven deze algemene voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
2.4 Van een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverminderd van kracht.
2.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden of Klant niet door SETHONE erkend.
2.6 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. SETHONE en de Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
2.7 Indien SETHONE niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat SETHONE in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
2.8 Indien de overeenkomst langs de elektronische weg tot stand komt, zal de tekst van deze algemene voorwaarden zal door SETHONE eveneens langs elektronische weg aan Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
2.9 Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan Klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij SETHONE zijn in te zien en waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3. Offerte, totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst
3.1 Indien een offerte een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in de offerte vermeld. Voor elke offerte geldt “zolang de voorraad strekt”.
3.2 Een offerte van SETHONE is vrijblijvend. SETHONE is gerechtigd de offerte te wijzigen en aan te passen.
3.3 De offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van de offerte door de Klant mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het offerte binden SETHONE niet.
3.4 Elke offerte bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van de offerte zijn verbonden.
3.5 Indien de Klant de offerte langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt SETHONE onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van de offerte. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door SETHONE is bevestigd, kan de Klant de overeenkomst ontbinden.
3.6 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft SETHONE passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt SETHONE voor een veilige web omgeving. Indien de Klant elektronisch betaalt, zal SETHONE daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
3.7 SETHONE kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst (op afstand). Indien SETHONE op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is SETHONE gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
3.8 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van de offerte door de Klant en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
3.9 Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van producten en/of diensten.
3.10 SETHONE heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt – voor zover wettelijk toegestaan – uitdrukkelijk uitgesloten.
3.11 Het verkrijgen van toestemming, vergunning, hoe ook genaamd, maakt geen onderdeel uit van de overeenkomst of offerte, tenzij partijen dat expliciet overeenkomen.
3.12 Stelposten in de offerte zijn posten waarvan de werkelijke kosten niet voldoende kunnen worden ingeschat en waarvan de werkelijke kosten of verbruik achteraf worden bepaald. Indien niet anders is overeengekomen worden stelposten doorbelast tegen de bij SETHONE geldende stuksprijzen.

4. Herroepingsrecht ex artikel 6:230o BW
(Dit artikel is alleen van toepassing als de Klant een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. Meer informatie over het herroepingsrecht, de wijze van uitoefening van dit recht en de gevolgen is te vinden op: www.sethonecateraars.nl/herroeping)
In geval van levering van producten
4.1 Het herroepingsrecht is in ieder geval niet van toepassing op de levering van etenswaren en/of bederfelijke producten.
4.2 Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan SETHONE retourneren, conform de door SETHONE verstrekte instructies.
4.3 De Klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4.4 Indien het retour gezonden product niet conform de voorwaarden is ontvangen, wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft in dat geval eigendom van Klant welke verplicht is het product binnen twee weken af te halen. Op verzoek kan het product ook worden bezorgd, waarbij bezorgkosten voor rekening komen van Klant.
In geval van levering van diensten
4.5 Het herroepingsrecht is niet van toepassing in geval van levering van cateringdiensten.

5. beëindiging van de overeenkomst
5.1 Indien de termijn voor herroeping ex artikel 6:230o BW is verstreken of indien geen sprake is van een herroepingsrecht is beëindiging van de overeenkomst (via annulering, opzegging, of hoe ook genaamd) nog slechts mogelijk onder de navolgende voorwaarden:
In geval beëindiging van opdrachten met een prijs / offertebedrag < € 5.000,- incl. btw
Vanaf 7 dagen voor levering : de klant betaalt de volledige prijs / offertebedrag
Tot 7 dagen voor levering : de klant betaalt 10% van de prijs / offertebedrag
In geval van beëindiging van opdrachten met een prijs / offertebedrag vanaf € 5.000,- incl. btw
Vanaf 30 dagen voor levering : de klant betaalt de volledige prijs / offertebedrag
Tot 30 dagen voor levering : de klant betaalt 10% van de prijs / offertebedrag
5.2 artikel 7:408 lid 1 BW is uitgesloten in geval de Klant handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

6. Prijzen
6.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en inclusief btw en overige kosten zoals heffingen en verzendkosten.
6.2 Klant is de prijs verschuldigd die SETHONE in haar bevestiging heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door SETHONE worden gecorrigeerd.
6.3 Verzendkosten worden afzonderlijk bij de prijs van het product of de dienst vermeld. Voor verzending buiten Nederland gelden speciale tarieven.
6.4 Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de verzendmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan Klant medegedeeld.
6.5 Mochten prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan Klant de bestelling annuleren danwel de overeenkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door SETHONE.

7. Betaling
7.1 Betaling geschiedt op de door SETHONE aangegeven wijze. In geval van levering vanuit de winkel van SETHONE dient direct bij levering contant of via pinbetaling te worden betaald. In overige gevallen wordt betaald binnen de factuurtermijn en bij gebreke daarvan binnen 8 dagen na de factuurdatum en in ieder geval uiterlijk bij levering.
SETHONE is gerechtigd producten en diensten vooraf of bij wijze van voorschot in rekening te brengen. Klant kan in dat geval geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. Betaling geschiedt te allen tijde in Euro.
7.2 Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan SETHONE te melden.
7.3 Indien voor een betaalwijze met een elektronisch betaalmiddel of creditcard wordt gekozen, zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende bestaalinstantie of kaartuitgever mede van toepassing. SETHONE is geen partij in de relatie tussen de Klant en de betaalinstantie en/of kaartuitgever.
7.4 Bij niet, niet volledige of niet tijdige betaling door Klant is Klant over het openstaande de wettelijke rente verschuldigd, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
7.5 Indien Klant een uitstel van betaling heeft aangevraagd dient dit schriftelijk aangevraagd te worden. Voordat de Klant producten en diensten met uitstel van betaling wil afnemen dient de Klant akkoord te gaan met de betreffende Algemene Voorwaarden van SETHONE.
7.6 Indien Klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de wettelijke Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK).
7.7 In geval van niet tijdige betaling is SETHONE bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop Klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
7.8 Indien voor de betaalwijze van bankoverschrijving is gekozen, gaat SETHONE pas over tot verwerking van de bestelling op het moment dat de bankoverschrijving is voldaan.

8. Levering en leveringstijd
8.1 Aan de leveringsplicht van SETHONE zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door SETHONE geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie of de afwezigheid van Klant, tot volledig bewijs van het offerte tot levering.
8.2 Alle door SETHONE genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
8.3 Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.
8.4 Leveringen vinden plaats op het door Klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres en in ieder geval op een voor SETHONE bereikbare en toegankelijke plaats binnen 10 meter van de openbare weg. Indien de plaats van levering niet bereikbaar en toegankelijk is, dan komen de extra kosten van levering voor rekening van de Klant.
8.5 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Klant.
8.6 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden. SETHONE is derhalve gerechtigd Klant te verplichten aan deze nadere voorwaarden te voldoen.
8.7 Indien de levering in gedeelten geschiedt, heeft SETHONE het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

9. Gebreken en Klachttermijn
9.1 De Klant is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.
9.2 Klachten van Klant die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering en die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door Klant binnen twee uur na levering, aan SETHONE ter kennisgeving worden gebracht.
9.3 De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat SETHONE in staat is adequaat te reageren. Klant dient SETHONE in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
9.4 Indien een klacht naar de mening van SETHONE gegrond is, zal zij de Producten alsnog leveren of herstellen zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Klant aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient alsdan vooraf door de Klant schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog leveren of herstellen van de producten niet meer mogelijk of zinvol is, zal SETHONE slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van deze algemene voorwaarden
9.5 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, komt de Klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

10. Teruggave gehuurde goederen
10.1 Gehuurde goederen dienen na afloop van de huurperiode onbeschadigd te worden geretourneerd. Indien geen huurperiode is overeengekomen geldt dat de huurperiode een dag bedraagt.
10.2 Alle door SETHONE geleverde goederen (m.u.v. drank, etenswaren en verpakkingsmaterialen) zijn en blijven eigendom van SETHONE en dienen onbeschadigd te worden geretourneerd in de hoeveelheid die staat vermeld op de leveringsbon of de offerte. De door SETHONE geleverde goederen worden geacht te zijn ontvangen in goede en onbeschadigde staat, tenzij anders staat vermeld op de leveringsbon.
10.3 De Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van SETHONE veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Klant verplicht om SETHONE daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

11. Opschorting en (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst
11.1 SETHONE is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden en/of schade te vorderen, indien:
– De Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
– Na het sluiten van de overeenkomst SETHONE ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen;
– Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van SETHONE kan worden gevergd;
– De Klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, het faillissement van Klant is of dreigt te worden aangevraagd, derden beslag leggen ten laste van de Klant.
11.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van SETHONE op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien SETHONE tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
11.3 Indien de Klant een opdracht geheel of gedeeltelijk beëindigd, zullen de werkzaamheden die reeds zijn verricht en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Klant in rekening worden gebracht, tenzij SETHONE anders aangeeft.

12. Aansprakelijkheid
12.1 De aansprakelijkheid van SETHONE is beperkt tot het bedrag (exclusief btw) op de factuur met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. De totale aansprakelijkheid van SETHONE is in ieder geval beperkt tot € 1.000,-.
12.2 SETHONE is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat SETHONE is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
12.3 SETHONE is in geen geval aansprakelijk voor indirecte, gevolg-, en/of immateriële schade van Klant of derden, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
12.4 Klant vrijwaart SETHONE tegen alle schade wegens aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van een overeenkomst samenhangen.
12.5 Klant is jegens SETHONE aansprakelijk voor schade aan goederen van SETHONE, ook indien deze schade het gevolg is van handelen van derden.
12.5 Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van SETHONE voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van SETHONE of zijn leidinggevende ondergeschikten.

13. Overmacht
13.1 SETHONE is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien SETHONE daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
13.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (maar niet daartoe beperkt): werkstaking, (dreiging van) terrorisme, oorlog, oproer, overheidsmaatregelen, storing in de levering van energie of bedrijfsbenodigdheden, epidemie, arbeidsongeschiktheid (ook van ondergeschikten), storingen in het computernetwerk, niet of niet-tijdige levering door toeleveranciers, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waardoor SETHONE niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
13.3 SETHONE kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
13.4 Voor zoveel SETHONE ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is SETHONE gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

14. Persoonsgegevens
14.1 SETHONE zal de gegevens van Klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid.
14.2 SETHONE neemt daarbij de van toepassing zijnde Nederlandse wet- en regelgeving in acht.

15. Geschillen
15.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
15.2 De Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen.

Versie 5/2020: Algemene voorwaarden downloaden als PDF