Informatieblad over het herroepingsrecht van consumenten op grond van artikel 6:2300 BW

Herroepingsrecht
Een consument (een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf) heeft in geval van een z.g. overeenkomst op afstand of een z.g. overeenkomst buiten de verkoopruimte het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

In het geval Sethone aan u diensten levert dan verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst.

In het geval Sethone een product aan u verkoopt, dan verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het (laatste) goed, of de (laatste) zending of (het laatste) onderdeel fysiek in bezit krijgt.

Uitzonderingen herroepingsrecht
Het herroepingsrecht geldt niet indien sprake is van levering van cateringdiensten.

Het herroepingsrecht geldt ook niet indien sprake is van levering van bederfelijke waren of levering van goederen met een beperkte houdbaarheid, zoals etenswaren.

Uitoefenen herroepingsrecht
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons:
– Naam : Sethone Cateraars
– Adres, PC, Plaats : Hoofdstraat 19a, 6671 CB Zetten
– Telefoonnummer : (0488) 427 536
– e-mailadres : info@Sethonecateraars.nl
via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld: schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van dit modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Wij zullen de goederen afhalen. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer EUR 125,- incl. btw bij overeenkomsten met een waarde tot € 5.000,- incl. btw en bij overeenkomsten met een grotere waarde op een maximum van ongeveer 2,5% van de prijs. Deze bedragen worden vermeerderd met reiskosten. Deze reiskosten zijn € 0,19 cent per kilometer voor de reisafstand tussen onze vestiging en het leveringsadres. Soms kunnen de goederen niet in een lading worden teruggenomen. In dat geval gelden de genoemde tarieven per rit. Alleen met onze toestemming kunt u de goederen zelf en op eigen kosten terugbrengen.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Als u heeft verzocht om de levering van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, dan betaalt u een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat u ons ervan in kennis heeft gesteld dat u de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.